Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay

15:15 - 12/07/2022

Tạp chí Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo số 215/BC-KHVN của Hội khuyến học Việt Nam ngày 04/7/2022 về kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 2.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 3.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 4.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 5.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 6.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 7.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 8.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 9.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 10.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 11.

Báo cáo kết quả công tác của Hội Khuyến học các cấp từ sau Đại hội VI, nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay - Ảnh 12.

 

Nguồn: Hội Khuyến học Việt Nam