8 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng trong những tháng cuối năm 2022

Đắc Quang
15:42 - 18/08/2022
Công dân & Khuyến học trên

Tại Hội nghị Giao ban cụm khuyến học số 3 diễn ra vào sáng 18/8, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thái Bình Vũ Văn Thanh đã nêu lên 8 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022 của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

Thứ nhất, những địa phương chưa tổ chức Đại hội, căn cứ Kế hoạch số 175/KH-HKHVN về "Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026", chuẩn bị mọi điều kiện để trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và tổ chức Đại hội Hội Khuyến học tỉnh, thành phố vào thời điểm phù hợp.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức Đại hội Khuyến học quận/huyện và cơ sở.

8 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng trong những tháng cuối năm 2022 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thái Bình Vũ Văn Thanh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Thứ hai, Hội Khuyến học các tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030;

Quyết định số 1373/QĐ-TTg, ngày 30/7/2021 về phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030", Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 về phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2011-2030";

Quyết định số 677/QĐTTg, ngày 3/6/2022 về phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Thứ ba, đẩy mạnh việc củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên.

Xây dựng chương trình phối hợp với Đảng ủy các Cơ quan, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự, Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm đẩy mạnh việc thành lập tổ chức hội, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp... và lực lượng vũ trang. Đảm bảo tỉ lệ tổ chức hội và hội viên năm sau cao hơn năm trước.

8 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng trong những tháng cuối năm 2022 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban công tác khuyến học cụm 3 các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

Ảnh: Đắc Quang

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan chức năng có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Cụm 3.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 387, "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2011-2030" và Chương trình 677, "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030".

Tổ chức tập huấn Bộ; dưỡng nghiệp vụ về công tác khuyến học cho cán bộ các cấp Hội trong tỉnh theo Kế hoạch của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và của tỉnh.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác huy động xây dựng Quỹ khuyến học từ mọi nguồn lực. Giữ mối quan hệ bền vững và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức cá nhân tài trợ.

Trao học bổng, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, giúp học sinh vượt qua khó khăn tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy phát triển tài năng và trí tuệ: quan tâm khen thưởng người lớn có thành tích cao trong học tập suốt đời, tự học thành tài, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị suất học bổng.

Thứ sáu, sơ kết 1 năm thực hiện phong trào hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động (từ ngày 12/9/2011 đến 12/9/2022).

Thứ bảy, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, các Quy chế, quy định của Hội Khuyến học Việt Nam, của tỉnh và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tổ chức Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh theo kế hoạch.

Thứ tám, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị giao ban Hội Khuyến học các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Cụm 3) lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thái Bình. Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022.

Cụm khuyến học số 3, các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.