Phát triển văn hóa

Khó huy động hàng trăm nghìn tỉ cho chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Khó huy động hàng trăm nghìn tỉ cho chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

03/05/2024 - 16:15

Dự kiến tổng các nguồn lực huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 -2030 là 122.250 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không có giới hạn với không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không có giới hạn với không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa

22/12/2023 - 16:13

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, điều kiện, không gian phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và văn hóa nghệ thuật lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp xu thế thời đại, tiến bộ của nhân loại là không có giới hạn, cần khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ: Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển

Thủ tướng Chính phủ: Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển

28/08/2023 - 18:34

Nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần khẩn trương hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội thảo về hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển văn hóa

Hội thảo về hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển văn hóa

17/12/2022 - 12:11

Sáng 17/12 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh Hội thảo Văn hóa 2022 chính thức khai mạc với chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa".