Người Mẹ nghèo

Một người mẹ hạnh phúc

Một người mẹ hạnh phúc

Chuyện về sau này thì tôi chưa biết, nhưng nhìn con trai chị lúc này, linh tính của tôi rằng có điều không hay rồi sẽ diễn ra. Chỉ mong rằng tôi lầm! Mong lắm vậy…