Kinh tế Quốc gia

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số quốc gia

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số quốc gia

Ngày 10/10 hằng năm được quyết định là Ngày chuyển đổi số quốc gia sẽ nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết phải chuyển đổi số; vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với đời sống và nền kinh tế quốc gia.