Khoa bảng

Họ Dương Việt Nam phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng

Họ Dương Việt Nam phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng

14/02/2023 - 11:34

Phát huy truyền thống dòng họ khoa bảng, họ Dương Việt Nam lấy hoạt động khuyến học khuyến tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn dòng tộc.