Đánh giá cán bộ

5 điểm mới trong đánh giá viên chức - giáo viên theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP

5 điểm mới trong đánh giá viên chức - giáo viên theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP

19/09/2023 - 08:58

Theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP, không xem xét lại kết quả xếp loại chất lượng trước 15/9/2023 là một trong những điểm mới trong đánh giá viên chức. Giáo viên là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chịu ảnh hưởng Nghị định 48/2023/NĐ-CP.

Nhiều điểm mới trong đánh giá viên chức từ 15/9, giáo viên ảnh hưởng thế nào?

Nhiều điểm mới trong đánh giá viên chức từ 15/9, giáo viên ảnh hưởng thế nào?

22/07/2023 - 10:09

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP sẽ khống chế số lượng viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức 20%.

Cán bộ có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp sẽ bị miễn nhiệm

Cán bộ có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp sẽ bị miễn nhiệm

05/02/2023 - 22:44

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.