Chủ nghĩa Mác - Lênin

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Rèn đức, luyện tài, xây dựng đất nước hùng cường

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Rèn đức, luyện tài, xây dựng đất nước hùng cường

19/05/2024 - 07:46

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ cá nhân và xã hội

Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ cá nhân và xã hội

10/03/2023 - 06:20

Mối quan hệ cá nhân và xã hội là một trong những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin. Trên cơ sở quan niệm duy vật lịch sử, các nhà kinh điển đã giải quyết triệt để mối quan hệ cơ bản này.

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

10/01/2023 - 06:15

Vấn đề thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời kỳ mới

Phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời kỳ mới

07/12/2022 - 11:58

Kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định, nhân tố con người chính là nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam.