Bình Thuận tập huấn xây dựng mô hình “Công dân học tập”

PV
12:20 - 16/05/2024

Ngày 15/5, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm Bộ tiêu chí xây dựng mô hình "Công dân học tập" và triển khai một số chủ trương về xây dựng các mô hình học tập.

Bình Thuận tập huấn xây dựng mô hình “Công dân học tập”

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đình Trung triển khai nội dung tập huấn về Bộ tiêu chí xây dựng mô hình Công dân học tập.

Hội nghị tập huấn có 295 đại biểu đại diện các đơn vị cấp tỉnh, các cơ sở giáo dục cấp tỉnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Hội Khuyến học cấp huyện, xã.

Tại hội nghị này, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đình Trung đã triển khai đến các đại biểu tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu "Công dân học tập" kèm theo Quyết số 324/QĐ - KHVN ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. 

Hội nghị đã phổ biên bộ tiêu chí khung và chỉ tiêu đánh giá mô hình "Công dân học tập"; tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu "Công dân học tập" dùng cho người dân trong xã; tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu "Công dân học tập" dùng cho người lao động; tiêu chí đánh giá, công nhận đạt danh hiệu "Công dân học tập" dùng cho cán bộ công nhân viên, doanh nhân.

Bình Thuận tập huấn xây dựng mô hình “Công dân học tập”

Đại biểu được hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”.

Hội nghị cũng được giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình "Công dân học tập" gồm các nội dung: Tìm hiểu mô hình triển khai; triển khai mô hình với công dân học tập; triển khai mô hình với công dân học tập là quản lý chi hội khuyến học; triển khai mô hình với tài khoản quản lý.

Các đại biểu đã nắm được những kỹ năng cơ bản về việc ứng dụng phần mềm đánh giá công dân học tập nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập. Sau buổi tập huấn, các đại biểu sẽ triển khai tập huấn tại đơn vị mình để mỗi công dân đều có thể tự triển khai hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/binh-thuan-tap-huan-xay-dung-mo-hinh-cong-dan-hoc-tap-179240516122012379.htm