Thông tin mới về chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh

18:28 - 27/04/2024

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đánh giá, xếp loại chất lượng và chi thu nhập tăng thêm cho công viên chức đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch.

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình số 2861/TTr-SNV về dự thảo Quyết định của Uỷ ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố báo cáo Uỷ ban Nhân dân Thành phố như sau:

Về ý kiến của thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/4/2024, Thường trực Thành uỷ đã tổ chức buổi họp nghe báo cáo của Ban cán sự Đảng Uỷ ban Nhân dân Thành phố về chấp thuận chủ trương để Uỷ ban Nhân dân Thành phố ban hành quy định (Tờ trình số 300-TTr/BCSĐ).

Kết thúc buổi họp, Thường trực Thành uỷ đã có ý kiến kết luận thống nhất với các nội dung của dự thảo Quy định, đồng thời chỉ đạo Ban cán sự Đảng Uỷ ban Nhân dân Thành phố cần chú ý quán triệt các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng công việc, phải đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan, nghiêm túc, công bằng, công khai, minh bạch, công tâm và không mang tính hình thức, nể nang, trù dập, thiên vị.

Về ý kiến tiếp thu của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Nội vụ đã tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1995/STP-KTrVB, theo đó nội dung về điều khoản chuyển tiếp trong dự thảo Quyết định (Điều 2) sẽ được điều chỉnh như sau:

a) Việc đánh giá xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc của Quý 1 năm 2024 thực hiện theo các tiêu chí trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

b) Trường hợp tại thời điểm tổ chức đánh giá mà Quyết định này đã có hiệu lực thi hành và các tiêu chí tại Quyết định này có quy định thuận lợi hơn thì áp dụng các tiêu chí tại quyết định này.

Về đề xuất bổ sung nội dung "Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện quy định chuyển tiếp này", Sở Nội vụ nhận thấy những quy định về điều khoản chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Quyết định đã quy định rõ các trường hợp đánh giá, xếp loại trước và sau khi Quyết định có hiệu lực thi hành, do đó các cơ quan, đơn vị thống nhất thực hiện theo những quy định trên, Sở Nội vụ không có thẩm quyền hướng dẫn các nội dung nằm ngoài quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

Về chỉ đạo tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công việc

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại cuộc họp ngày 23/4/2024 và để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trong công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc, Sở Nội vụ đề xuất Uỷ ban Nhân dân Thành phố có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 như sau:

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND:

a) Căn cứ Quyết định của Uỷ ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy định nêu trên khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Quy định đánh giá, xếp loại theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc thù, điều kiện của ngành, lĩnh vực và tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị theo đúng thẩm quyền quy định.

b) Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo chính xác, khách quan, nghiêm túc, công bằng, công khai, minh bạch. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "cào bằng", nể nang, thiên vị.

c) Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao nhất trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng; đảm bảo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng phản ánh chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân công nhiệm vụ bố trí công tác chuyên môn và công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí. Có biện pháp giải quyết kịp thời, xử lí trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân, tổ chức liên quan nếu xảy ra sai phạm, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tham mưu Uỷ ban Nhân dân Thành phố kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định phù hợp với thực tiễn.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, kịp thời tham mưu Uỷ ban Nhân dân Thành phố xem xét, xử lí trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Liên quan đến việc chhi thu nhập tăng thêm theo quý, các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh đang ngưng việc thực hiện đánh giá, xếp loại quý 1/2024 và chưa chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên, nhân viên.

Điều này khiến giáo viên lo lắng không biết bao giờ mới nhận được thu nhập tăng thêm theo quý. Hi vọng, sang tháng 5,thầy cô giáo sẽ nhận được thu nhập tăng thêm quý 1 theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Độc giả có thể xem văn bản dạng PDF tại đây: Tờ trình số 2861/TTr-SNV

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/thong-tin-moi-ve-chi-thu-nhap-tang-them-cho-giao-vien-thanh-pho-ho-chi-minh-17924042718385342.htm