Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số quốc gia

PV
17:20 - 16/05/2022

Ngày 10/10 hằng năm được quyết định là Ngày chuyển đổi số quốc gia sẽ nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết phải chuyển đổi số; vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với đời sống và nền kinh tế quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số quốc gia- Ảnh 1.

Nâng cao nhận thức về ý nghĩa của chuyển đổi số đối với nền kinh tế quốc gia.

Ngày 10/10 hằng năm được quyết định là Ngày chuyển đổi số quốc gia sẽ nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết phải chuyển đổi số; vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với đời sống và nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành quyết định 505/QĐ-TTg, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia

Việc tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia hằng năm hướng đến 3 mục tiêu: đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, Ngày chuyển đổi số quốc gia sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam bắt đầu vào năm 2020, và có một số chuyển biến tích cực vào năm 2021. Tuy nhiên, đây lại là những năm các cấp, các ngành và toàn dân phải căng thẳng tập trung phòng chống COVID-19. Vậy nên, việc chuyển đổi số mới dừng lại ở trải nghiệm ban đầu, nhận diện và khởi động nhận thức. Năm 2022 sẽ là đột phá đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Từ đó sẽ tăng tốc vào giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Việc chọn ngày 10/10 hằng năm tập trung cho chuyển đổi số sẽ thúc đẩy các ngành, các địa phương triển khai các hành động cụ thể. Chủ trương của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số và chọn Ngày chuyển đổi số quốc gia là cần thiết cho chiến dịch truyền thông rộng khắp, công bố rộng rãi và tạo ra chuyển động tăng tốc cho mục tiêu chung.                                        

Cần tuyên truyền nhận thức về chuyển đổi số để thấy đây là sự thay đổi lớn trong lịch sử công nghệ phục vụ loài người, không những chuyển toàn bộ hoạt động của quốc gia lên không gian số, mà còn tác động đến hầu hết các mặt của đời sống. Việc chuyển đổi số dẫn đến tư duy và hành động thay đổi, tạo động lực to lớn để phát triển xã hội loài người lên mức cao, sử dụng công nghệ để kiểm soát và khiến cuộc sống dễ dàng hơn, vươn xa hơn nhờ không gian số được kết nối.

Quyết định 505/QD-TTg về Ngày chuyển đổi số quốc gia còn nêu rõ Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ TT&TT và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày chuyển đổi số quốc gia hằng năm tại bộ, ngành, địa phương.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội, hiệp hội trong lĩnh vực TT&TT chỉ đạo các tổ chức thành viên trực thuộc tham gia và tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày chuyển đổi số quốc gia hằng năm.

Đặc biệt, truyền thông về chuyển đổi số đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, gấp rút phổ biến kiến thức mới, phương pháp tiếp cận và tìm ra các điển hình đi đầu trong áp dụng công nghệ mới, mô hình mới. Mặt khác, tổ chức truyền thông đối ngoại, công bố Ngày chuyển đổi số quốc gia Việt Nam ra nước ngoài.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/day-nhanh-tien-do-chuyen-doi-so-quoc-gia-179220516161110078.htm