Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh

14:49 - 19/04/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh- Ảnh 1.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tổ chức mỗi năm một lần. Ảnh: IT

Theo Quy chế mới, nội dung thi là kết quả thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh thuộc 22 lĩnh vực: Khoa học động vật; Khoa học xã hội và hành vi; Hóa Sinh; Y sinh và khoa học sức khỏe; Kỹ thuật y sinh; Sinh học tế bào và phân tử; Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin; Khoa học trái đất và môi trường; Hệ thống nhúng; Năng lượng: Hóa học; Năng lượng: Vật lí; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật môi trường; Khoa học vật liệu; Toán học; Vi sinh; Vật lí và thiên văn; Khoa học thực vật; Rô-bốt và máy thông minh; Phần mềm hệ thống và Y học chuyển dịch.

Dự án dự thi có thể do một học sinh thực hiện (dự án cá nhân) hoặc do hai học sinh thuộc cùng một cơ sở giáo dục thực hiện (dự án tập thể).

Báo cáo kết quả thực hiện dự án dự thi bao gồm các nội dung cơ bản: Câu hỏi nghiên cứu (đối với dự án khoa học) hoặc vấn đề nghiên cứu (đối với dự án kỹ thuật); thiết kế và phương pháp nghiên cứu; thực hiện thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu (đối với dự án khoa học) hoặc chế tạo và kiểm tra (đối với dự án kỹ thuật).

Đối với các đơn vị dự thi là Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 3 dự án dự thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 6 dự án dự thi. Đơn vị dự thi là trường trực thuộc Bộ, đại học, trường đại học, viện, học viện, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 dự án dự thi.

Đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi được đăng ký tối đa 6 dự án. Riêng đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 12 dự án dự thi.

Các giải của cuộc thi được xếp theo lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực dựa trên điểm đánh giá các dự án dự thi, không phân biệt dự án cá nhân hay dự án tập thể, gồm có giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Tư.

Tổng số giải của cuộc thi không vượt quá 60% tổng số dự án dự thi. Trong đó, số giải Nhất không vượt quá 10%; số giải Nhì, giải Ba, giải Tư, mỗi loại giải không vượt quá 30%.

Các dự án đạt giải Nhất được tham gia thi chọn dự án dự thi quốc tế. Căn cứ kết quả chấm thi chọn dự án dự thi quốc tế, đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo cuộc thi lập danh sách dự án dự thi được lựa chọn cử đi dự thi quốc tế, trình Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi phê duyệt.

Thí sinh đoạt giải của cuộc thi được hưởng các quyền lợi trong học tập và các quyền lợi khác theo quy định.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh-quy-che-cuoc-thi-nghien-cuu-khoa-hoc-ky-thuat-quoc-gia-danh-cho-hoc-sinh-179240419143159629.htm